Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Emeryk Cieślar

Emeryk Cieślar urodził się 7 czerwca 1906r. w Krempachach na Spiszu. Po ukończeniu szkoły wydziałowej, kształcił się Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. Maturę zdał w 1925r. Pracę nauczycielską rozpoczął w Jabłonkowie. Następnie, na początku lat 30-tych zostaje przeniesiony do Lublińca, gdzie pracuje w Szkole Powszechnej (od 1931r.)


Grono Pedagogiczne Szkoły Powszechnej
Emeryk Cieślar stoi w trzecim rzędzie, drugi od lewej

a także w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej w Lublińcu.


Grono pedagogiczne PSDZ w Lublińcu
Druh Emeryk Cieślar stoi w czwartym rzędzie, drugi od lewej

W Szkole Powszechnej, jak wynika z dokumentów, odpowiedzialny był między innymi za szkolny chór, a także za Szkolną Kasę Oszczędzania (był powiatowym referentem S.K.O).


Wystawa oszczędnościowa S.K.O w Lublińcu w 1936r.
której Emeryk Cieślar, stoi pierwszy od prawej,
był organizatorem

Jest także harcerzem, członkiem Starszoharcerskiego Kręgu im. księdza Damrota w Lublińcu, działającego przy Komendzie Hufca Lubliniec, a założonego przez druha Ludwika Klamę w 1935r., który był jego przyjacielem. Był także opiekunem MDH im. Damrota działającej przy szkole powszechnej (1933).


Krąg Starszoharcerski w Lublińcu
druh Emeryk Cieślar siedzi piąty od lewej

Udzielał się społecznie także w innych organizacjach takich jak Obrona Kresów Zachodnich (później Polski Związek Zachodni), czy Związek Powstańców Śląskich.

W 1938r. przeniesiony do pracy w charakterze nauczyciela na Zaolzie do Jabłonkowa. Od początku okupacji zaangażowany w ruch oporu działający na tych terenach. Aresztowany 2 maja 1940r. przez Niemców i więziony w Cieszynie. Następnie przewieziony do KL.Auschwitz. 25 września 1944r. trafił do obozu do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, skąd trafił do obozu koncentracyjnego Ebensee (Austria), który został utworzony jako komando zewnętrzne obozu Mauthausen.


Rejestru śmierci obozu koncentracyjnego Mauthausen (sygnatura AMM / Y46a)
na samym dole - Emeryk Cieślar 18.04.1945 godzina 10.05

Tam zginął 18 kwietnia 1945r. (obóz wyzwolono 3 tygodnie później).


Pomnik na terenie byłego obozu w Ebensee, w którym zginął Emeryk Cieślar

W Jablunkov (Jabłonków) w Czechach znajduje się pomnik poświęcony ofiarom ruchu antyfaszystowskiego, wśród ofiar wymieniony jest także Emeryk Cieślar.


Pomnik w Jabłonkowie

Opracowane na podstawie:
"Nauczyciele ziemi lublinieckiej w służbie polskiej oświacie" - praca zbiorowa pod red. Jana Pluty
"Był rok 1939" - Maria Wardzyńska IPN
Archwium Hufca ZHP Lubliniec
"Martyrologium Mieszkańców Zaolzia w latach 1939-1945" - Jerzy Klistała
Kronika - Szkoła Powszechna w Lublińcu
Dokumenty przesłane przez Mauthausen Memorial

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
http://www.vets.cz/vpm/27956-pomnik-obetem-2-svetove-valky-a-holocaustu/
Kronika - Szkoła Powszechna w Lublińcu